Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 32. Leiding - Hoogspanningsverbinding (dubbelbestemming)
32.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Leiding - Hoogspanningsleiding' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), bestemd voor een bovengrondse hoogspanningsleiding.

32.2. Bouwvoorschriften
32.2.1. Algemene bouwvoorschriften

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (basisbestemming) mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de hoogspanningsleiding.

32.2.2. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

32.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte maximaal 65 m mag bedragen.

32.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 32.2, en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

  1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding;
  2. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.