Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 33. Risicozone externe veiligheid (dubbelbestemming)
33.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Risicozone externe veiligheid' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico voor kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten vanwege een risicovolle inrichting.

33.2. Bouwvoorschriften

In afwijking van het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen in of op deze gronden geen kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.

33.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 33.2en toestaan dat kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits:

  1. de toepasselijke grenswaarden voor het risico en risicoafstanden ten aanzien van kwetsbare objecten in acht worden genomen;
  2. met de toepasselijke richtwaarden en risicoafstanden ten aanzien van beperkt kwetsbare objecten rekening wordt gehouden;
  3. het groepsrisico wordt afgewogen.

33.4. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar object of beperkt kwetsbaar object.

33.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 33.4en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt als kwetsbaar object of beperkt kwetsbaar object, mits:

  1. de toepasselijke grenswaarden voor het risico en risicoafstanden ten aanzien van kwetsbare objecten in acht genomen worden;
  2. met de toepasselijke richtwaarden en risicoafstanden ten aanzien van beperkt kwetsbare objecten rekening wordt gehouden;
  3. het groepsrisico wordt afgewogen.

33.6. Wijzigingsbepaling
  1. Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat aan de gronden op de plankaart de bestemming Risicozone externe veiligheid wordt ontnomen, indien de risicovolle inrichting ter plaatse is beŽindigd.
  2. Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging als bedoeld onder a is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.