Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 41. Algemene wijzigingsbepalingen
 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de gronden in het plan te wijzigen in de bestemming Bedrijf - Seksinrichting, voor de vestiging van een seksinrichting, met inachtneming van de volgende regels:
 1. Van de wijzigingsbevoegdheid mag gebruik worden gemaakt voor de vestiging van maximaal twee seksinrichtingen, waarbij bovendien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
 2. Wijziging van de bestemming van een perceel is slechts toegestaan indien op het perceel landschappelijk waardevolle of cultuurhistorische waardevolle of streekkarakteristieke of beeldbepalende gebouwen op voormalig in agrarisch gebruik zijnde percelen aanwezig zijn, waarvan het behoud is gewenst.
 3. Wijziging van de bestemming is niet toegestaan, indien de afstand (buitengevels) tot woningen van derden minder bedraagt dan 75 m, de afstand tot scholen, jeugd- en jongerencentra en kerken minder dan 150 m bedraagt, dan wel onvoldoende parkeergelegenheid op het perceel dat bij het gebouw behoort aanwezig is.
 4. Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.

 1. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemmingen Agrarisch en Agrarisch-Landschappelijke waarde wijzigen in de bestemming Natuur-1 met dien verstande dat:
 1. de wijziging uitsluitend van toepassing is op de gronden gelegen binnen de op de plankaart aangegeven "wijzigingsbevoegdheid 1";
 2. de bescherming van archeologische waarden is gewaarborgd;
 3. er geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de in de directe omgeving aanwezige functies;
 4. met de gebruiker overeenstemming is bereikt over de functieverandering;
 5. op de voorbereiding van een besluit tot wijziging de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing is.