Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 6. Agrarisch - Paardenfokkerij

6.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Agrarisch - Paardenfokkerij' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. een paardenfokkerij;
 2. dienstwoningen.

6.2. Bouwvoorschriften
 1. Ten behoeve van de uitoefening van een paardenfokkerij mag uitsluitend worden gebouwd binnen het op de plankaart aangegeven “bouwvlak”.
 2. De bedrijfsvloeroppervlakte van gebouwen ten behoeve van paardenfokkerijen mag ten hoogste 2.000 m² bedragen.
 3. De goot- en bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van paardenfokkerijen mogen maximaal 4,5 m respectievelijk 14 m bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen.
 4. Per paardenfokkerij is de bouw van maximaal één bedrijfswoning toegestaan, uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak. Wat betreft de bouwvoorschriften van dienstwoningen, gelden de bepalingen, zoals opgenomen in artikel 3.2.2.
 5. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 12 m bedragen, met dien verstande dat:

- de bouwhoogte van bouwwerken voor reclamedoeleinden ten hoogste 6 m mag bedragen;

- de bouwhoogte van erfafscheidingen ten hoogste 2 m mag bedragen.

6.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 1. het landschapsbeeld;
 2. de verkeersveiligheid;
 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

nadere eisen stellen aan:

 1. de afstand tussen de gebouwen. Hierdoor kan worden voorkomen dat het op geconcentreerd bouwen gerichte streven wordt aangetast;
 2. de afstand tot de weg;
 3. de plaats van andere bouwwerken;
 4. de goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en nokrichting van gebouwen.
6.4. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van de gronden voor publieksaantrekkende activiteiten zoals manegeactiviteiten en dergelijke;

- het gebruik van de gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf;

- het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;

- het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

- het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan:

1. voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

2. voor de uitvoering van een krachtens de bestemming toegelaten bedrijf(sactiviteit);

- het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan voor de uitvoering van een krachtens de bestemming toegelaten bedrijf(sactiviteit);

- het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.

6.5. Aanlegvergunning
 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist indien het werken en/of werkzaamheden betreft die het normale onderhoud tot doel hebben.

 1. Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

 1. De onder a bedoelde vergunning mag geen onevenredige afbreuk doen aan de in lid 6.1 omschreven waarden.