Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 8. Bedrijf-Dierenpension
8.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Bedrijf - Dierenpension' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

8.2. Bouwvoorschriften
 1. Ten behoeve van een dierenpension mag de oppervlakte van de bestaande gebouwen met maximaal 10% worden vergroot.
 2. De goot- en bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van bedrijven mogen maximaal 4,5 m respectievelijk 9 m bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen.
 3. Per bedrijf is de bouw van maximaal één dienstwoning toegestaan, uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bestemmingsvlak. Wat betreft de bouwvoorschriften van dienstwoningen, gelden de bepalingen, zoals opgenomen in artikel 3.2.2.
 4. Voorzover op de plankaart voorzien van de aanduiding "karakteristiek"dient, in afwijking van het vorenstaande, de uitwendige hoofdvorm van de bebouwing, bestaande uit een goot- en bouwhoogte en een dakhelling te worden gehandhaafd.
 5. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen, met uitzondering van palen en masten die ten hoogste 6 m mogen bedragen.

8.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 1. het landschapsbeeld;
 2. de verkeersveiligheid;
 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

nadere eisen stellen aan:

 1. de afstand tussen de gebouwen. Hierdoor kan worden voorkomen dat het op geconcentreerd bouwen gerichte streven wordt aangetast;
 2. de afstand tot de weg;
 3. de plaats van andere bouwwerken;
 4. de goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en nokrichting van de gebouwen.

8.4. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van de gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf;

- het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel.